AART - Adapted Aggression Replacement Training

AART – Adapted Aggression Replacement Training

ART har gennmmgået mindre forandringer siden Goldstein og hans kollegaer introduserede programmetoden for første gang for mere end 20 år siden. (Goldstein & Glick, 1987; Goldstein et al., 1998; Glick & Gibbs, 2011). Dette skal ses som en stor styrke, fordi programmetoden har virket i alle disse år. Interessen for metoden har bredt sig betydelig i Skandinavien og Europa. ART er derved blevet evalueret ved flere lejligheder. Metoden har også igennem forskellige forskningsundersøgelser vis gode reusltater.

Det betyder at de trænere der uddannes som ART trænere foretager en reflekteret overvejelse når de vil implementere ART i deres organisation.

Imidlertid har dr. Goldstein ved flere lejligheder udtalt, at programmet bør videreudvikles i tråd med de erfaringer der der udviklede sig samt resultaterne fra forskningen og teoriudviklingen.

I Danmark blev programmetoden introduceret af Socialstyrelsen i 2010. I løbet af perioden fra 2010 til 2015 er der uddannet ca. 20 ART instruktører på videreuddannelsen i Norge og mellem 50 – 80 ART trænere. I perioden fra 2012- 15 er der endvidere uddannet 1 hold junior ART trænere.

ART instruktørerne og trænerne har arbejdet med børn og unge i forskellige aldre og forskellige målgrupper. I første omgang rettede ART sig mod unge med vrede og udadvendte aggressioner. Derfor var det fortrinsvis døgninstitutioner, MultifunC og sikringsafdelelinger der implementerede metoden. Flere ART instruktører er begyndt at samarbejde med instruktører i Skandinavien, USA og Canada. ART Academy er medlem af PREPSEC organisationen og I Danmark har vi etableret DENart.

DENart er konstitueret igennem et netvært af danske ART trænere og instruktører. Netværket mødes en gang omåret og udveksler erfaringer og viden.

DENart

DENart er konstitueret igennem et netvært af danske ART trænere og instruktører.Netværket mødes en gang omåret og udveksler erfaringer og viden.

Justeringer af ART metoden har ført til AART

Erfaringsudvekslingen og samarbejdet i Skandinavien har ført til pædagogiske forbedringer af programmetoden. På højskolen i Stavanger har man derfor peget på forslag til ændringer og justeringer af ART metoden. Udviklingen af fagfeltet har medført justeringer i moralbegrebet og aggresionsbegrebet. Fx. har det ført til justeringer i sociale færdigheder der ændres til sociale kompetencer, vredeskontrol der ændres til vredesregulering. I vredesregulering indføres Sitting Events (baggrundsvariabler) der er karakteregenskaber og elementer fra det motiverende interview. Ændringer og justeringer er implementeret i Skandinavien og Rusland.

Ændringer i programmet skal forståes i sammenhæng med den forskning, der er etableret psykologisk og pædagogisk indenfor Cognitive behavior terapi CBT og Kognitiv Adfærdsterapi (KBT). Parallelt med de skandinaviske lande er der i ART inkluderet elementer af Motiverende Interview og karakteregenskaber.

I de senere år er ART blevet gennemført i folkeskolen som et program for social kompetence og social inklusion. Original versionen af ART har derved mere og mere bredt sig, som en alment pædagogisk metode, der er blevet anvendelig for de børn og unge der har et behov for udvikle nye sociale kompetencer i skolen og i indskolingen, i fritidsklubben og SFO.

Denne udvikling af originalversionen af ART programmet har medvirket til at PREPCES har fået tilladelse til at justere og ændre i ART metoden. Det betyder, at PREPSEC har rettigheder til at udgive en ny ART bog under navnet AART (adapted agression replacement training).

Hovedgrunden for at skrive denne bog, er et bidrag til en mere standardiseret måde at gennemføre AART i en Nordisk sammenhæng. Vi håber derfor på, at alle ART Instruktører og trænere vil konsolidere til at AART programmet bliver gennemført i Norden efter den nye standaliserede AART programdrift.

Det har vist sig, at der har været forskellige måder at gennemføre programmet på, og det har ført til forvirring for trænerne i Norge , Sverige og Danmark. De fleste af disse uoverenstemmelser er imidlertid af pædagogisk karakter og har ikke betydning for programmets principper, men det har alligevel ført til uheldige diskussioner.

Med denne nye bog om AART der udkommer til sommer 2015 håber vi at forfatterne fra de forskellige Skandinaviske lande og samarbejdspartnerne i PREPSEC, kan samles om den nye version af standardprogrammet AART.

Kontakt ART Academy

Kontakt os og få mere at vide om ART træning og hvordan du kan arbejde med ART i din hverdag

AART - forebyggelse af aggressiv udadvendt adfærd

ART henvender sig til institutioner og skoler, der arbejder med udsatte børn og unge der har problemer med udadvendt aggressiv adfærd.

AART Programmet er justeret i alle 3 komponenter fx i:

 

  • Sociale færdigheder: I kapitlet om sosial ferdighetstræning gives en mere dybere gennemgang af 6 færdigheder, som kan have overføringsværdi for de andre færdigheder
  • Vredesresuleringprogrammet. Her giver hver time en personlig målsætning, ligesom der introduseres ca.. 2 siders teoretisk baggrudsforståelse.Teorigrundlaget er uddybet i vredesregulering er suppleret med socialpsykologi og neurologiforståelse. I vredesreguleringsprogrammet er der indført begrepet «setting events.
  • Moralsk resonnering: er moralbegrebet opdateret og suplleret med teroi om den kognitive diamant. I moralbegrebet er Kohlbergs teori fortsatt vigtig, men også begreber, som umiddelbare følelser, rykte, normer, holdninger, empati og karaktertrekk er inkludert i teorigennemgangen og delvis i i selve træningen. En af teoriene som passer perfekt in i AART er motiverende interview er Motiverende Intervju (Miller & Rollnick, 2002).

 

Hvis man ønsker mere information om AART i velkomne til at henvender til ART Academy,lige som der er muligt for at få vejledning supervision i justeringerne.